Đọc Truyện Online

Ta Gọi Lý Chí, Kinh Doanh Một Nhà Việc Tang Lễ Cửa Hàng, Trời Sinh Bắt Quỷ Trừ Tà Mệnh, Làm Người Nghịch Thiên Cải Mệnh, Không Gì Làm Không Được, Làm Nghề Này, Trời Sinh Ngũ Tệ Tam Khuyết, Ta Thế Mà Thiếu Mệnh, Mất Mạng Muốn Cái Gì Cũng Vô Dụng Nha, Ta Cũng Không Tin, Ta Liền Muốn Sống Sót......