Đọc Truyện Online

Ở Mảnh Này Thần Kỳ Đại Lục Ở Bên Trên, Lưu Truyền Một Truyền Thuyết Như Thế: Mỗi Người Xuất Sinh Trăng Tròn Thời Điểm, Chính Là Phóng Lên Trời Vì Đó Định Mệnh Cách Ngày, Thiên Thần Sẽ Hạ Xuống Chín Đạo Trật Tự Thần Liên Tới Gông Xiềng Người, Dân Chúng Tầm Thường Bất Đắc Dĩ Gặp, Chỉ Có Tu Chân Vấn Đạo Người Vừa Mới Có Thể Dòm Huyền Diệu Trong Đó, Mỗi Chặt Đứt Một Đầu Thần Liên Gông Xiềng, Phóng Lên Trời Liền Sẽ Ban Cho Một Đạo Huyết Mạch Thần Thông! Đồng Thời Cũng Sẽ Gia Tăng Khác Mấy Đạo Thần Liên Chặt Đứt Độ Khó. Làm Đem Cái Này Chín Đạo Trật Tự Thần Liên Đều Chặt Đứt Mới Có Thể Siêu Thoát Hóa Thần.